Koszyk szt. /

Regulamin

Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego myPhone obowiązujący od  04.10.2017 r.
Sklep internetowy myPhone, działający pod adresem www.sklep.myphone.pl, prowadzony jest przez mPTech Sp. z o.o. , z siedzibą w z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 31, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie , Wydział XII, Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 243245, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 12 712 500 PLN oraz NIP: 895-18-45-043.

Słowniczek:
Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.myphone.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep przekaże zamówienie przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Klient - osoba fizyczna, posiadająca konto klienta;
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w Banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub w placówce Poczty  Polskiej;
Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub w placówce Poczty  Polskiej;
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem platformy PayU;


§ 1  Przyjmowanie i realizacja zamówień
1. Sklep prowadzi sprzedaż m.in. smartfonów, telefonów z serii Simple Life (One, Hammer, 3200i, Halo2, itd.), akcesoriów komputerowych takich jak m.in. baterie, folie ochronne, futerały, etui, nakładki, słuchawki bluetooth, ładowarki, power banki,  za pośrednictwem platformy Ebexo.pl służącej do zarządzania zamówieniami. Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie www.sklep.myphone.pl. 
2. Zamówienia Klientów mogą być składane  przez stronę internetową www.sklep.myphone.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
Minimalne wymagania techniczne do korzystania ze sklepu internetowego to urządzenie podłączone do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą przechowywanie plików „cookies."
- Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej (lub kompatybilna)

3. Do dokonania  zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Klient może dokonać zakupów korzystając z opcji dostępnych na stronie www.sklep.myphone.pl lub korzystając z Konta Klienta w Sklepie. Aby założyć Konto Klienta należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.sklep.myphone.pl w tym podać adres e-mail, określić hasło do konta i zaakceptować regulamin.
4. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.
5. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. W przypadku zamówień z formą płatności "przy odbiorze", Klient otrzymuje e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia również w przypadku innych zamówień.
6. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać: 
a) wyboru zamawianych towarów 
b) wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiony paragon/faktura (mogą to być różne adresy),
c) wyboru sposobu płatności.
7. W terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy, Sklep dostarczy zamówiony towar. 
8. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 3 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
9. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klientowi przysługują następujące prawa: 
a) częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
b) odstąpienie od umowy – Klient może odstąpić od umowy 
10. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w paragrafie 8 Zwrot środków finansowych  Klientom. 
11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.

§ 2   Zmiany w zamówieniach
1. Klient ma prawo dokonywania zmian w zamówieniu przed dokonaniem płatności. Po dokonaniu płatności zmiany w zamówieniu mogą być dokonane telefonicznie pod numerem telefonu +48 71 717 77 438 w ciągu 1 godziny od dokonania płatności. 
2. Zmiany w zakresie modyfikacji adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu środków finansowych mogą być dokonane poprzez panel klienta po zalogowaniu klienta w Sklepie.

§ 3   Ceny towarów
1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu: 
a)  zawierają podatek VAT,
b)  podawane są w złotych polskich,
c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Z zastrzeżeniem, iż w przypadku podwyższenia ceny konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, terminie 14 od dnia poinformowania go o podwyższeniu ceny. Przy czym oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej, pod rygorem bezskuteczności wobec Sklepu. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
4. Koszty dostawy pokrywa kupujący. Dostawa towaru odbywa się w wybranej  i określonej przez Klienta formie. Informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronie Sklepu. 

§ 4   Czas realizacji zamówienia.
    1. Towar będzie wysłany nie później niż w ciągu 3 dni roboczych.
    2. Zamówienie może być dostarczone tylko na terytorium Polski, według wyboru Klientów:      
a)  za pośrednictwem Poczty 
b) za pośrednictwem firmy kurierskiej
c) za pomocą paczkomatu
    3. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, ma możliwość sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół. Protokół szkody Klient zobowiązany jest przesłać do Sklepu wraz z reklamacją, co niewątpliwie ułatwi jej rozpatrzenie. Klient może również odmówić odbioru przesyłki uszkodzonej.
    4. Za dzień realizacji zamówienia lub części zamówienia uznaje się dzień wysłania towaru do Klienta.

§ 5  Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
a) płatność przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia i jest wykonywana zgodnie z harmonogramem,
b) przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza, w jednym z systemów płatności elektronicznych zaakceptowanych przez Sklep – PayPal, PayU. Realizacja zamówienia rozpoczyna się: przy płatności kartą płatniczą - po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.

§ 6   Reklamacje
1. Wybrane towary są objęte gwarancją. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
2. Jeżeli otrzymany towar jest niezgodny z umową , Klient może skorzystać, według swojego wyboru,  z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi  oraz z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Reklamacja może zostać złożona: osobiście, telefonicznie, listem poleconym lub mailowo na adres: sklep@myphone.pl Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru. 
W takim przypadku Klient może  odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu do doręczeń:
mPTech Sp. z o.o. ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław
4. Wraz z odsyłanym towarem należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.
5. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji , ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci Klientowi równowartość odpowiedniej części uiszczonej ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w § 8  Zwrot środków finansowych.

§ 7  Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30.05.2014 r.  Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni  od daty odebrania przesyłki.
2. Zwracany towar  należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy  na adres do doręczeń:
mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
 Koszt odesłania towaru ponosi klient.  
3. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy) nie później niż w ciągu 14 dni  zgodnie z zasadami opisanymi w § 8 Zwrot środków finansowych.
Sklep może się wstrzymać ze zwrotem należności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu odesłania towaru w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 8  Zwrot środków finansowych
1. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem bankowym lub  za pośrednictwem karty płatniczej, w jednym z systemów płatności elektronicznych zaakceptowanych przez Sklep – PayPal, PayU, zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność
Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.

§ 9  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
I. 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju i w tej samej ilości do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci Sklepu chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres:
mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
2.Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.

§ 10  Dane osobowe
1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie mPTech oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
4. Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.  

§ 11  Postanowienia końcowe
1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a mPTech Sp. z o.o.
2. Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu.
3. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.sklep.myphone.pl 
4. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania plików cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania. 
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) dla zakupów dokonanych do dnia 24.12.2014 oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30.05.2014 dla zakupów dokonanych od dnia 25.12.2014 r.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 25.12.2014 r. 
7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.sklep.myphone.pl . Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.