Koszyk szt. /

Gwarancja

GWARANCJA PODSTAWOWA

OKRES GWARANCJI
Okres Gwarancji rozpoczyna się z chwilą zakupu oryginalnego produktu myPhone przez pierwszego użytkownika końcowego.


1. myPhone Sp. z o.o., jako Gwarant, zapewnia, przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy, gwarancję na produkt, chyba że w Karcie Gwarancyjnej Gwarant ustanowił inne warunki gwarancji. 
2. Gwarancja na akcesoria trwa przez okres 6 (sześć) miesięcy od daty zakupu. Firma myPhone Sp. z o.o. nie ponosi kosztów transportu za akcesoria przesłane do serwisu w ramach gwarancji.
3. myPhone Sp. z o.o. wydłuża z 24 (dwudziestu czterech) do 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy okres gwarancyjny na telefony z serii Simple Life (myPhone DECO, myPhone 1030, myPhone 1040, myPhone 1045, myPhone 1050, myPhone 1055, myPhone 1060, myPhone 1062, myPhone 1065, myPhone 1070, myPhone 1080, myPhone 1082, myPhone 1090, myPhone 2050, myPhone 2070, myPhone 5300), chyba że w Karcie Gwarancyjnej Gwarant ustanowił inne warunki gwarancji.
4. Okres Gwarancji na towary wymienione lub naprawione na skutek zgłoszenia przez klienta roszczenia z tytułu gwarancji, niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, rękojmi, lub innych podstaw prawnych nie ulega przedłużeniu po dokonaniu naprawy lub wymiany i kończy się w terminie przewidzianym dla towaru naprawionego lub wymienionego. Towary naprawione lub wymienione nie są objęte odrębną gwarancją. W przypadku napraw produktów firmy myPhone, dla których minął Okres Gwarancji opisany powyżej, dokonywanych na koszt Klienta, który wcześniej wyraził chęć wykonania przez serwis takiej naprawy, myPhone Sp. z o.o. udziela 30-dniowej (trzydziestodniowej) gwarancji na naprawioną część.


WARUNKI GWARANCJI


1. Jeżeli usterka urządzenia podlega warunkom Gwarancji, zostanie usunięta w czasie 14 (czternastu) dni roboczych licząc od dnia przyjęcia produktu do Serwisu myPhone (wraz z wypełnioną Kartą Gwarancyjną, dowodem zakupu i numerem RMA).
2. Pracownik Obsługi Technicznej i Działu Reklamacji firmy myPhone Sp. z o.o. jest osobą uprawnioną do wstępnej oceny przyczyny usterki urządzenia.
3. Gwarant zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu naprawy, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane ze względu na:
3.1. brak części zamiennych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
3.2. ograniczenia importowe / eksportowe na urządzenia i części zamienne;
3.3. nieprzewidziane okoliczności uniemożliwiające wykonanie naprawy;
3.4. zaistnienie siły wyższej;
3.5. czas potrzebny na zweryfikowanie przyczyn usterki.
4. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku wadliwego działania lub uszkodzenia urządzenia oraz za szkody, utracone dane i straty wynikające z niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie.
5. Zakresem Gwarancji nie są objęte czynności należące do normalnej obsługi eksploatacji zgodnie z instrukcją obsługi.
6. Terytorialny zasięg niniejszej gwarancji obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia zewnętrznych elementów urządzeń, np.:  zarysowań obudowy, napisów na klawiaturze, jak również naturalnego zużycia baterii.
8. Gwarancja nie obejmuje niewielkich defektów wyświetlaczy LCD w urządzeniach wyposażonych w takie wyświetlacze, chyba że na jeden (1) milion pikseli danego wyświetlacza będą więcej niż cztery (4) uszkodzone piksele, a jeśli wyświetlacz zostanie podzielony na dziewięć (9) równych prostokątnych obszarów, w środkowym obszarze będzie więcej niż jeden (1) uszkodzony piksel.
9. Naprawie gwarancyjnej nie podlegają urządzenia, jeżeli:
9.1. Karta gwarancyjna i dowód zakupy nie są tożsame.
9.2. Wprowadzone są jakiekolwiek modyfikacje na karcie gwarancyjnej lub dowodzie zakupu.
9.3. Nie jest możliwe odczytanie danych z w/w dokumentów.
9.4. Numer IMEI (telefony, lokalizatory) lub seryjny (tablety) będzie niemożliwy do ustalenia.
9.5. Punkt serwisowy stwierdził usterkę spowodowaną z winy klienta typu:
− uszkodzenie mechaniczne, np. poprzez uderzenie lub upadek;
− zawilgocenie, działanie środków chemicznych;
− nieautoryzowana ingerencja, np. naprawa w nieautoryzowanym punkcie napraw;
− nieprawidłowa eksploatacja urządzenia: zanieczyszczenia, niewłaściwa instalacja oraz obsługa, eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem;
− zmiany w systemie operacyjnym urządzenia.
W przypadku stwierdzenia przez Punkt Serwisowy usterki spowodowanej przez klienta, traci on prawa gwarancyjne.
9.6. Jeżeli istnieją zastrzeżenia co do jakości odbioru sygnału telewizyjnego i / lub radiowego, zależy to od czynników niezależnych od Gwaranta (siła sygnału).
9.7. Problemy związane ze współpracą nabytego sprzętu z urządzeniami i oprogramowaniem innych producentów i dostawców oraz czynności związane z konfiguracją, podaną przez producenta.
10. W przypadku nieprawidłowej eksploatacji produktu, przez użytkownika, myPhone Sp. z o.o., jako Gwarant, zastrzega sobie prawo do odmówienia gwarancyjnej naprawy produktu.
11. Punkt Serwisowy może naprawić produkt niepodlegający warunkom gwarancji, w oparciu, o cennik napraw pogwarancyjnych.
12. Za wszelkie naprawy produktu, któremu minął okres gwarancyjny, lub też nie minął, ale uszkodzenie/usterka została uznana, jako niepodlegająca gwarancji, koszty ponosi Klient, według cennika napraw odpowiedniego punktu serwisowego.


SERWIS REKLAMACYJNY


1. Po przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego w ramach Gwarancji, zgłaszany sprzęt należy wysłać, za pośrednictwem odpowiednich punktów nadawczych, do Serwisu myPhone, na adres: 
Serwis myPhone
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Wysyłka odbywa się na koszt Serwisu myPhone (dotyczy to urządzeń posiadających ważną gwarancję z usługą door-to-door). Serwis myPhone nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem.
2. Dział Reklamacji każdorazowo przeprowadza weryfikację poprawności nadesłanych produktów i dokumentów z danymi zawartymi w protokole reklamacyjnym. Gwarancja będzie respektowana jedynie w przypadku dołączenia do reklamowanego urządzenia wypełnionej karty gwarancyjnej, opisu uszkodzenia oraz dowodu zakupu zawierającego datę sprzedaży. W przypadku stwierdzenia niezgodności towar zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.
3. Dział Reklamacji każdorazowo testuje nadesłany towar w celu wykrycia zgłaszanej wady. Wadliwy sprzęt lub części, które wymieniono, stają się własnością Serwisu myPhone.
4. Podstawą kwestionowania sposobu reklamacji są Protokoły Reklamacji. Będą one przechowywane w Dziale Reklamacji przez okres 6 (sześciu) miesięcy.
5. W przypadku wystosowania żądania naprawy urządzenia przez Serwis myPhone w dowolnym czasie, po upływie Okresu Gwarancji lub w przypadku, gdy niniejsza gwarancja nie ma zastosowania ze względu na charakter wady lub usterki, Serwis myPhone może, według uznania Klienta, wykonać takie naprawy za opłatą (uwzględniając wszelkie niezbędne czynności), obciążając klienta kosztami transportu. Serwis myPhone może też zwrócić Klientowi przedmiot naprawy w niezmienionym stanie, na jego koszt. Brak odbioru produktu oraz nieuiszczenie odpowiednich opłat po upływie 4 tygodni od terminu naprawy (określonego w Warunkach Gwarancji – punkt 1), będzie traktowane jako bezpłatne zrzeczenie się towaru na rzecz Serwisu.
6. Reklamowany produkt musi być zapakowany w sposób niewskazujący na zawartość przesyłki oraz tak, aby towar był należycie zabezpieczony przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi.
W przypadku wysyłki towaru zapakowanego niezgodnie z powyższymi wytycznymi myPhone Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jego zniszczenie lub zgubienie.

Ubezpieczenie „Double screen”

 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Ubezpieczenia „Double Screen”.


W razie wszelkich pytań i wątpliwości dotyczących rozpatrywania reklamacji prosimy o kontakt z Działem Reklamacji myPhone Sp. z o.o.:
• Telefon: (+48 71) 71 77 400
• Email: pomoc@myphone.pl